0
0
0
s2smodern

news17022562 13chotks 2
บรรยากาศการเลือกตั้งของจังหวัดกาฬสินธุ์เริ่มมีสีสัน เมื่อหนุ่มใหญ่ตระกูลภู “โชติ ภูหัวตลาด” จับเลือกหมายเลขผู้สมัครได้ลัคกี้นัมเบอร์เบอร์มหาเฮง “เบอร์ 13” เป็นคนกาฬสินธุ์โดยกำเนิด มีความตั้งใจอาสามารับใช้บ้านเกิด ในนามพรรคชาติไทยพัฒนา เขต 2 จังหวัดกาฬสินธุ์

    เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2562 นายโชติ ภูหัวตลาด ผู้สมัคร ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 2 พรรคชาติไทยพัฒนา ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่า “ผมขอเชิญชวนท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีหัวใจในระบบประชาธิปไตยอันบริสุทธิ์ ที่เคารพทุกท่าน พรรคชาติไทยพัฒนา โดยหัวหน้าพรรค คุณกัญจนา ศิลปอาชา ขันอาสารวมพลังที่ยิ่งใหญ่ จริงใจต่อการพัฒนาประเทศชาติ ด้วยการสร้างการเมืองที่ไม่ขัดแย้ง ร่วมแรงปฏิรูปประเทศ สร้างแรงกระตุ้นเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้ส่งผมลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กาฬสินธุ์ เขต 2 เบอร์ 13 จึงขอโอกาสเข้ามารับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวอำเภอยางตลาด อำเภอกมลาไสย และอำเภอฆ้องชัย ขอให้ทุกท่านได้ให้โอกาสได้เข้ามาเป็น ส.ส. เพื่อรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วย”

news17022562 13chotks 1

นายโชติ ภูหัวตลาด กล่าวว่า จากสภาพปัจจุบัน ข้อมูลและผลสำรวจพบว่า สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเดือดร้อน พบความยากลำบาก พรรคชาติไทยพัฒนาขอเสนอนโยบาย 7 หลักการ ที่ทำได้และเป็นผลดีแก่ทุกท่าน ประกอบด้วย

1. นโยบายปฏิบัติการชาติไทยพัฒนา ด้านการเกษตร การเกษตรทันสมัย มีเงินใช้ทุกครัวเรือน ใช้ตลาดนำเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืชรายได้ดี ลดต้นทุน และจัดหาเทคโนโลยีที่เหมาะสม ทันสมัย ส่งเสริมการทำงานของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือ อกง. คนละ 1 พันบาท พัฒนาแหล่งน้ำและสนับสนุนระบบไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ฟื้นฟูการประมง กลับมาสร้างรายได้ให้ชาวประมงและเศรษฐกิจไทย ทุนเรียนฟรีปริญญาตรีการเกษตร

2. นโยบายปฏิบัติการชาติไทยพัฒนา ด้านการศึกษา ได้เรียนในสิ่งที่ใช้ ได้ใช้ในสิ่งที่เรียน ไม่เปลี่ยนไปตามการเมือง เตรียมความพร้อม และจัดการศึกษาให้คนไทยตั้งแต่แรกเกิด 0-6 ขวบ จนตลอดชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มขีดความสามารถในการเรียน เพิ่มรายได้ และลดภาระงานของครู โดยครูต้องเพิ่มขีดศักยภาพของตน เพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอน กระจายอำนาจทางการศึกษา และงบประมาณไปยังสถานศึกษาและประชาชน “การศึกษาต้องไม่ผันแปลไปตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง”

3. นโยบายปฏิบัติการชาติไทยพัฒนา ด้านสังคม สร้างสวัสดิการให้ทุกวัน ใส่ใจให้ผู้ด้อยโอกาส กองทุนมรดกเงินล้าน ทุนสำรองยามยาก แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีความจำเป็นพิเศษกว่า 4 ล้านคน ต้องเข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างแท้จริง จากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทุกคนเข้าถึง สร้างงานผู้สูงวัย ขยายอายุเกษียณเป็น 65 ปี

4. นโยบายปฏิบัติการชาติไทยพัฒนา ด้านสาธารณสุข สร้างสุขภาพเชิงป้องกัน การหาหมอไม่รอนาน สร้างชุมชนออกกำลังกายทั่วประเทศ ตรวจสุขภาพฟรีปีละ 1 ครั้ง สนับสนุนการทำงานและเพิ่มค่าตอบแทนให้ อสม. เดือนละ 1,500 บาท สร้างคลินิกสุขภาพ 4 มุมเมือง

news17022562 13chotks 4

5. นโยบายปฏิบัติการชาติไทยพัฒนา ด้านกระจายอำนาจ เพิ่มงบ อปท. สานต่อท้องถิ่นเข้มแข็ง จัดเพิ่มงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาล เพื่อการลงทุนในพื้นที่ของ อปท. ที่ขาดแคลน อย่างน้อย 10 ล้านบาท สนับสนุนให้พื้นที่พิเศษ หรือจังหวัดที่มีความพร้อม ไปสู่การเป็นองค์การปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษ

6. นโยบายปฏิบัติการชาติไทยพัฒนา ด้านท่องเที่ยว ทำเที่ยวไทยให้ยั่งยืน ฟื้นคืนสมดุลให้ทุกส่วน สร้างความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ให้ต่อเนื่อง ยั่งยืน และสมดุล รักษาเสถียรภาพของชุมชน วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม คุ้มครอง ดูแลความปลอดภัย ของนักท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ

7. นโยบายปฏิบัติการชาติไทยพัฒนา ด้านพัฒนาเมือง เมืองสะดวกและปลอดภัย หายใจได้เต็มปอด ปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนให้สะดวก รวดเร็ว เชื่อมต่อกันได้ง่าย ขยายรถไฟฟ้าไปชานเมืองและต่างจังหวัด เพิ่มทางลัด ตัดทางเชื่อม สร้างสะพานใหม่ แก้ปัญหาจราจร ถนนเรียบไม่มีหลุมบ่อ ไม่มีน้ำขัง มีไฟทาง ทำให้เมืองสะอาดปลอดภัย หายใจได้เต็มปอด คูคลองน้ำใส ไร้ขยะ ปราศจากกลิ่นเสียงรบกวน มี Universal Design สำหรับทุกคน

““การเมืองไม่ขัดแย้ง ร่วมแรงปฏิรูปประเทศ สร้างแรงกระตุ้นเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี เราคือชาติไทยพัฒนา” ยึดปวงประชาเป็นวิถี ให้พี่น้องอยู่ดีกินดี คือปลายทางที่จะก้าวไป พรรคชาติไทยพัฒนา บนเส้นทางประชาธิปไตย 24 มีนาคม 2562 เข้าคูหา กาเบอร์ 13 เลือก โชติ ภูหัวตลาด ผู้สมัครจาก “พรรคชาติไทยพัฒนา” คนรุ่นใหม่ พร้อมที่จะก้าวข้ามความขัดแย้งของการเมืองในอดีตที่ผ่านมา ใจซื่อ มือสะอาด พร้อมตั้งใจทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องจังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 2 อย่างใกล้ชิด เลือกคนดีไว้ใช้งาน เลือกลูกหลานไทบ้านเฮา กาเบอร์ 13 โชติ ภูหัวตลาด เด้อพ่อแม่พี่น้อง” โชติ ภูหัวตลาด กล่าวต่อท้ายเพื่อขอคะแนนเสียง

สำหรับประวัติส่วนตัวของนายโชติ  ภูหัวตลาด เกิดเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2516 อายุ  44 ปี อาศัยอยู่ที่ หมู่ 6 ต.หนองอีเฒ่า  อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ เป็นบุตรของนายบุญล้วย - นางเบ็ง  ภูหัวตลาด สมรสกับนางสาวนิรมล มากคงพะเนาว์ อายุ 40 ปี มีบุตร 3 คน จบการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี  คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ปัจจุบัน ผู้จัดการสาขา บริษัท เค.เอ.เอส.ยนตรการ จำกัด จ.กาฬสินธุ์ (จำหน่ายรถยนต์เชฟโรเลต)

#เกาะติดเลือกตั้ง #แฟนข่าวกาฬสินธุ์

0
0
0
s2smodern