0
0
0
s2smodern

news05022562 naccks 7
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ มุ่งสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เน้นสร้างเยาวชนเป็นคนดีก่อนเป็นคนเก่ง โดยการจัดอบรมเยาวชนตามโครงการ  STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมพัฒนาเยาวชนต้านทุจริต Anti-Corruption Young Leaders

นายชัยยา  ยอดสง่า ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า “การอบรมเยาวชนในครั้งนี้ ทางคณะกรรมการชมรมฯ ซึ่งนำโดยนายถาวร ผลเกิด ประธานกรรมการชมรมฯ ได้ใช้รูปแบบการอบรมแบบแบ่งกลุ่มเยาวชน เข้าฐานการเรียนรู้แต่ละฐาน เหมือนการอบรมลูกเสือ โดยมอบหมายให้กรรมการแต่ละท่านได้รับผิดชอบฐานความรู้ตามโมเดล STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ของสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งการเรียนแบบนี้จะทำให้ผู้สอนและผู้เรียนได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น เด็กเกิดความสนใจในกิจกรรมที่ทำ และสามารถเข้าใจในสิ่งที่ผู้สอนต้องการสอนได้เป็นอย่างดี ซึ่งโมเดล STRONG นั้น มุ่งสอนให้เยาวชนให้มีวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนร่วมอย่างเป็นอัตโนมัติ มีจิตพอเพียงต้านทุจริต อายในการทำทุจริต และไม่ทนที่เห็นผู้กระทำการทุจริต เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพที่ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ปลูกฝังค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตให้แก่เยาวชน”

news05022562 naccks 8

นายถาวร  ผลเกิด ประธานชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า “ต้องขอบคุณทางสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นอย่างยิ่งที่เปิดโอกาสให้ทางชมรมฯ ได้เข้ามีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมาก คณะกรรมการชมรมทุกท่านต่างรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้เข้ามาร่วมทำงานอันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติกับสำนักงาน ป.ป.ช. และทางชมรมจะตั้งใจทำงานให้ดีที่สุด”

news05022562 naccks 2

news05022562 naccks 3

news05022562 naccks 4

news05022562 naccks 5

news05022562 naccks 6

news05022562 naccks 1

0
0
0
s2smodern