0
0
0
s2smodern

news20122561 ppcks 2
ที่หอประชุมอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอยางตลาด เป็นประธานเปิดโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโปร่งใสร่วมต้านคอรับชั่น โดยมีพิธีลงนามในการประกาศเจตจำนงต่อต้านคอรัปชั่น การประกาศเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านคอรัปชั่น โดยมีหัวหน้าส่วน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ซึ่งสำนักงานเทศบาลตำบลยางตลาด ได้ดำเนินโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโปร่งใสร่วมต้นคอรัปชั่น เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยอาศัยกลไกการมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึก ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตในระบบราชการและระบบการศึกษา และในสังคมไทยในการต่อต้านคอรัปชั่นให้เกิดขึ้น เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 100 คน และผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา กลุ่มองค์กรต่างๆ ประชาชนทั่วไป จำนวน 350  คน โดยวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

news20122561 ppcks 3

news20122561 ppcks 4

news20122561 ppcks 1

0
0
0
s2smodern