0
0
0
s2smodern

news02122561 ksfp 6
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ากระหม่อมให้นายอำพน  กิตติอำพน องคมนตรี เชิญส่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 3,000 ชุด ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์ จำนวน 1,500 ชุด และหอประชุมที่ว่าการอำเภอสมเด็จ จำนวน 1,500 ชุด โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ผู้ที่เดินทางไปรับ ผ้าห่มกันหนาวพระราชทานด้วย โอกาสนี้ องคมนตรี ยังได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยไปกล่าวแก่ประชาชน จากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมและมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพื้นที่ อ.สหัสขันธุ์ และ อ.สมเด็จ รวม 6 ราย

นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอยู่ตอนกลางของภาคมีเนื้อที่ประมาณ 6,946.75 ตารางกิโลเมตร จังหวัดกาฬสินธุ์มีจำนวน 18 อำเภอ 135 ตำบล 1,584 หมู่บ้าน 296,981 ครัวเรือน มีประชากรจำนวน 986,005 คนมีสภาพผู้มีอากาศแบบมรสุมเขตร้อน มี 3 ฤดู โดยระยะเวลาในแต่ละฤดูอาจคาดเคลื่อนไปตามสภาพอากาศดินฟ้าอากาศของแต่ละปีมีอากาศหนาวจัดในฤดูหนาวลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงจนถึงที่ราบลุ่มมีน้ำแช่ขัง โดยมีเทือกเขาภูพานซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเลตอนกลาง 200 - 500 เมตรและในช่วงเดือนตุลาคม - เดือนกุมภาพันธ์ปี 2560 ที่ผ่านมาได้มีร่องความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนและปลุกคุมประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนืออาการและภาคตะวันออก ซึ่งในบางพื้นที่ของจังหวัดกาฬสินธุ์จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเป็นเหตุให้ราษฎรที่ประสบภัยหนาวได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากขาดแคลนเครื่องกันหนาว

news02122561 ksfp 1

ซึ่งในปีนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ได้รับสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุด โดยมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่  6 อำเภอ คือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จำนวน 500 ชุด, อำเภอกุฉินารายณ์ จำนวน 500 ชุด, อำเภอสมเด็จจำนวน 500 ชุดอำเภอสหัสขันธ์ จำนวน 500 ชุด, อำเภอคำม่วง จำนวน 500 ชุด และอำเภอสามชัยจำนวน 500 ชุด ซึ่งราษฎรทุกคนที่ได้รับผ้าห่มกันหนาวพระราชทานต่างรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

news02122561 ksfp 2

news02122561 ksfp 3

news02122561 ksfp 7

0
0
0
s2smodern