0
0
0
s2smodern

news05112561 ppc 1
นายชัยยา  ยอดสง่า ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า ด้วยในวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ หอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ และองค์กรภาคีเครือข่ายจึงได้กำหนดจัดโครงการ “การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดกาฬสินธุ์” วันที่ 7 ธันวาคม2561 ภายใต้ Theme  “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด กาฬสินธุ์ (หลังเก่า)

เพื่อให้การจัดงานเกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และเปิดโอกาสให้แต่ละภาคส่วนได้แสดงออกถึงแนวคิดในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ภาคีเครือข่ายการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงกำหนดให้มีการจัดประกวดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในการจัดงานวันต่อต้าน คอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ขึ้น โดยมีกิจกรรมการประกวดดังนี้
1. การประกวดวาดภาพต่อต้านการทุจริต ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่และเกียรติบัตร
2. การประกวดภาพถ่ายต่อต้านการทุจริต ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่และเกียรติบัตร
3. การประกวดโครงงานต่อต้านการทุจริต ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่และเกียรติบัตร
4. การประกวดขบวนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่และเกียรติบัตร
(หลักเกณฑ์และกติกาการส่งผลงานเข้าประกวด ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

ผู้สนใจติดต่อและขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 14 ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ (ตรงข้ามสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์) โทรศัพท์ 043816398–9 โทรสาร 043816938

ดาวน์โหลด > หลักเกณฑ์การประกวดได้ที่นี่

0
0
0
s2smodern