0
0
0
s2smodern

news14062561 ppcks 6
วันที่ 14  มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดสัมมนานิติกร บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารงานบุคคล ในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับแนวปฏิบัติเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหาใดมีมูลความผิด ในกรณีมีมูลความผิดทางวินัย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดแล้ว มีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาผู้ใดได้กระทำความผิดวินัย และได้ส่งรายงานและเอกสารที่มีอยู่ พร้อมทั้งความเห็นไปยังผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาผู้นั้น เพื่อพิจารณาโทษทางวินัยตามฐานความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติ ภายใต้โครงการพัฒนากระบวนการปราบปรามการทุจริตและตรวจสอบทรัพย์สิน กิจกรรม “บทบาทนิติกรหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการตามกฎหมาย ป.ป.ช.”  ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

นายชัยยา  ยอดสง่า ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่า “การดำเนินโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิติกรในหน่วยงาน หรือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลได้ เข้าใจแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด ตลอดจนการดำเนินการตามกฎหมาย ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ หรือกฎหมายฮั้ว การเปิดเผยราคากลางและวิธีการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง การแสดงบัญชีรับจ่ายของโครงการ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์หวังว่า การจัดงานในครั้งนี้จะทำให้เกิดความเข้าใจในกฎหมาย ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ช่วยลดปัญหาการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวที่อาจเกิดข้อผิดพลาดเนื่องจากการปฏิบัติงานที่ไม่เข้าใจแนวปฏิบัติตามกฎหมายได้

news14062561 ppcks 3

news14062561 ppcks 4

news14062561 ppcks 1

news14062561 ppcks 2

พิราบข่าวกาฬสินธุ์ /รายงาน
www.kalasinnews.com

0
0
0
s2smodern