Support by Xenmin

Xenmin.com

สถิติเว็บไซต์

Spam Poison
website monitoring
 

ค้นหาข่าวจากระบบทั้งหมด

ตำรวจกาฬสินธุ์อบรมความรู้การใช้งานระบบ E-COP PDF พิมพ์ อีเมล์
ความนิยมของผู้ชม: / 3
แย่มากดีมาก 
Thursday, 10 July 2008

ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านการใช้งานระบบ E-COP แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากทุกฝ่ายในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 

                เมื่อเช้าวันนี้  10  กรกฎาคม  2551  ที่ห้องประชุมชัยสุนทร  ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  พันตำรวจเอกสุภากร  คำสิงห์นอก  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้เป็นประธานเปิดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านการใช้งานระบบ E-COP  ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจากทุกสถานีตำรวจภูธรทุกแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวนทั้งสิ้น  80  คน

 

 

 

                การจัดอบรมในครั้งนี้  เนื่องจากในปัจจุบันระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในการทำงานทุกส่วนงาน   ทำให้การปฏิบัติงานสะดวก  รวดเร็ว  และประหยัดเวลา  ประหยัดงบประมาณ  อีกทั้ง  ยังสามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ  เพื่อนำมาใช้ประกอบการทำงานได้อย่างรวดเร็ว  ตำรวจภูธรภาค 4  และตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์  จึงได้นโยบายให้หน่วยในสังกัดนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงาน  โดยนำโปรแกรม E-COP  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายใน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นเจ้าของข้อมูลอย่างแท้จริง  สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้ตามความต้องการ  อีกทั้ง  เป็นการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยอีกทางหนึ่งด้วย

 

 

 

                สำหรับโปรแกรม E-COP  หรือ   (Electronic Computer Operation of Police Network) เป็นการทำงานผ่านระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4  หรือกับหน่วยงานอื่นที่เชื่อมโยงข้อมูลกัน โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเป็นจุดเชื่อมและบริหารจัดการข้อมูล จากฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันของงานแต่ละด้าน
และยังสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาล, อัยการ, สำนักงานขนส่ง, กรมคุมความประพฤติ, สำนักงานประกันสังคม, เรือนจำและสำนักงานสาธารณสุข และนอกจากนั้นประโยชน์ที่เจ้าหน้าที่จะได้รับจาก E-COP คือการรับ-ส่ง เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประหยัดกระดาษของทางราชการและสามารถส่งได้รวดเร็วมากขึ้น

 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

RSS Feed by Kalasinnews.com

Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.com Social Media Links to Kalasinnews.comSocial Media Links to Kalasinnews.com